• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

สพป.กระบี่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษากระบี่ ครั้งที่ 70

Started by Naprapats, March 25, 2023, 04:06:46 AM

Previous topic - Next topic

Naprapats


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ที่ห้องประชุมปูดำ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  รวมถึงประธานอำเภอทั้ง 8 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งเป็นงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งกรอบวงเงิน โดยกำหนดกรอบออกเป็น 3 กลุ่ม (ไม่รวมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ) ประกอบด้วย  1. กลุ่มโรงเรียนทั่วไป  ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา วงเงิน  2,514,800 บาท มีโรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ 81 โรงเรียน   สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม วงเงิน 33,535,000 บาท มีโรงเรียนขอตั้งงบประมาณ  125 โรงเรียน   และรายการงบผูกพัน อาคารขนาดใหญ่ 1 หลัง  ไม่มีโรงเรียน ขอตั้งงบประมาณ   2. กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา วงเงิน  2,330,600  บาท  มีโรงเรียนขอตั้งงบประมาณ  36  โรงเรียน   สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม วงเงิน  13,402,700 บาท มีโรงเรียนขอตั้งงบประมาณ 67 โรงเรียน   และรายการงบผูกพัน  อาคารขนาดใหญ่ 1 หลัง  ไม่มีโรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ  และ 3. กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (ตามประกาศ สพฐ.) จัดตั้งงบประมาณนอกกรอบวงเงิน และจัดส่งข้อมูลให้ สพฐ.พิจารณา โดยกำหนดกรอบรายการ ครุภัณฑ์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เสนอขอตั้งงบ จำนวน  3  รายการ  สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม และโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เสนอขอตั้งงบ โรงเรียนละ 2 รายการ