• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 22 เม.ย. 67)

Started by dsmol19, March 21, 2024, 09:42:25 PM

Previous topic - Next topic

dsmol19

หลักสูตร Mindset Change to successวิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทรวิทยากรประจำ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Managerวิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน   22 เมษายน 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล          เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย          หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และ ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว การอ่าน Mindset ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด สร้างความเก่งและกล้า นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรวัตถุประสงค์  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและทีมงาน  2.เพื่อพัฒนาความรู้สึกจิตใจความนึกคิดไปสู่พฤติกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและเกิดผลลัพธ์ที่ดีสู่องค์กร  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเข้าหาบุคคลที่ "Mindset" ไม่เหมือนกันได้  4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการอ่าน Mindset ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลสำเร็จในงาน  5.เพื่อตระหนักถึงผลดีต่อความคิดและยอมรับในการปรับพฤติกรรมของตนและผู้อื่นจนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำให้ผู้เข้าอบรมและองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุดหัวข้อการบรรยายและ WorkshopModule 1: Mindset Change   1.เจาะแก่นแท้ให้ถึงก้นบึ้งของMindset  2.ที่มาของMindset  3.ผลของMindset ต่อ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆในชีวิต  4.กิจกรรม: Workshop "ล้วงลับ...Mindset ให้เป็นรูปธรรม"Module 2: ปรับ Mindset  5.วิสัยทัศน์ใหม่....ของMindset  6.กรณีศึกษา แนวคิดของผู้บริหารชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ  7.วิธีการปรับMindset  8.กิจกรรม: กรณีศึกษา"Mindset Change"Module 3:  เปลี่ยน Mindset  9.ค้นหาจุดเปลี่ยน.............ด้วยตัวเอง  10.การปรับตัวเข้าหาบุคคลที่ "Mindset" ไม่เหมือนกัน  11.มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคนิคH    I    P   O    12.กิจกรรม: "กระตุกวิญญาณ สร้างMindset ใหม่ให้ชีวิต"Module 4: สู่การปฏิบัติ  13.การอ่าน Mindset ของบุคคลคนที่เกี่ยวข้อง    - หัวหน้า ทำความเข้าใจ Mindset ลูกน้อง เพื่อพัฒนาลูกน้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    - ลูกน้อง ทำความเข้าใจ Mindset หัวหน้า เพื่อทำงานให้ตรงใจหัวหน้า    - พนักงานขาย ทำความเข้าใจ Mindset ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและสร้างโอกาสทางการขาย  14.Action Plan ปฏิบัติการเปลี่ยนMindset  15.เทคนิค5 ประการ.....ปกป้องการย้อนกลับไปที่เดิมของ Mindset  16.สรุปคำถามและคำตอบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Tags : อบรม,สัมมนา,หลักสูตร