• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

Started by Chigaru, July 10, 2024, 04:36:36 AM

Previous topic - Next topic

Chigaru

หลักสูตร หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015(ISO 14001 for EMR)
วันที่ 15 สิงหาคม 2567 
09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด แบ็งค็อก(ถนนวิภาวดี - สุทธิสาร)
หลักการและเหตุผล (Introduction)          EMR หมายถึงผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตามมาตรฐานสากล EMR จึงเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรอย่างยั่งยืนEMR รวมถึงผู้ที่เป็น EMR มือใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด ตลอดจนการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายข้อบังคับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Internal Audit) การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) รวมถึงการตรวจสอบรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าEMR มีความเป็นมืออาชีพสามารถขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 ให้อย่างสอดคล้อง3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect การวิเคราะห์วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Impact การตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตามมาตรฐานสากล เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)1. EMR กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติที่สำคัญของผู้รับตำแหน่งEMR 
 • หลักในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 
2. การแต่งตั้งEMR และคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม · การประกาศแต่งตั้ง "ตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม"(EMR) และแต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. การจัดทำแผนงาน Environmental Management Plan ประจำปี 
 • หลักสำคัญในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี
 • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Context of the Organization 
 • ข้อกำหนดที่ 5 ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุนต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • ข้อกำหนดที่ 10 การตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit 
4. การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting EMR กับการเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก รูปแบบการการอบรม (Methodology)
 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ
 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมEMR ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พลกฤต โสลาพากุลวิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ 
สถานที่อบรม (VENUE)โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)15 สิงหาคม 2567 09.00-16.00น.
จัดโดยHIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0863183151
ค่าธรรมเนียม (FEE)3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Hanako5

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp

Shopd2

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp